Rent senter

Måløy Treningssenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av Måløy Treningssenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Måløy Treningssenter AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no.

Måløy Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale.
Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Måløy Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Måløy Treningssenter kan bli politianmeldt.

Måløy Treningssenter has entered into an agreement with Anti-Doping Norway called “Rent Senter agreement”. The purpose of the agreement is to maintain a clean and healthy training environment at our fitness centres. Måløy Treningssenter does not tolerate the use of doping agents among its customers.

As a member of Måløy Treningssenter , I condemn the use of doping agents, and understand that the use of doping agents implies a severe breach of my membership agreement and will entitle Måløy Treningssenter to terminate my membership agreement with immediate effect.

I undertake not to use doping agents that appear on a special doping list for training centers. I am aware that the list is available at all times on www.antidoping.no .

Furthermore, Måløy Treningssenter has entered into an agreement with Anti-Doping Norway for carrying out doping controls. If the fitness centre sees signs and symptoms that may be due to the use of doping agents, I understand
that I will be convened to a meeting. During this meeting, I will be asked to sign a doping control declaration form, where I accept to provide a doping sample while training at one of Måløy Treningssenter fitness centres, if I still show
signs of possible use of doping agents. See enclosed.

If I do not accept to sign the declaration, this will be considered as a severe breach of my membership contract, and Måløy Treningssenter is entitled to terminate my membership agreement with immediate effect.

As of July 1st, 2013 all use of doping agents is criminalised according to the Act on Medicinal Products § 24 a. The use, or suspected use of doping agents at one of Måløy Treningssenter fitness centres may be reported to the police.